ติดต่อทีมงาน 02-561-3480 ต่อ 1 มือถือ 084-658-3937 tncp2018@gmail.com, LINE ID : TNCP2018

ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ยุทธศาสตร์ 20 ปีด้านทรัพยากรมนุษย์ และนัยยะต่อการจัดการศึกษายุทธศาสตร์ 20 ปีด้านทรัพยากรมนุษย์ 

และนัยยะต่อการจัดการศึกษา

โดย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์