ติดต่อทีมงาน 02-561-3480 ต่อ 1 มือถือ 084-658-3937 tncp2018@gmail.com, LINE ID : TNCP2018

ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ โปรดทราบและดำเนินการ  1. เนื่องจากมีผู้ลงทะเบียนเป็นผู้นำเสนอจำนวนมาก ขอความกรุณาจากผู้ที่ร่วมนำเสนอ (ผู้ที่จะขึ้นนำเสนอด้วย แต่ไม่ได้เป็นผู้ส่งบทความ) ทั้งประเภทนำเสนอแบบโปสเตอร์และนำเสนอแบบปากเปล่า ที่มีสถานะชำระเงินแล้ว แจ้งชื่อผลงานที่ท่านเป็นผู้ร่วมนำเสนอกลับมายังอีเมลหรือไลน์ของการประชุมเพื่อปรับสถานะเป็นผู้ร่วมนำเสนอต่อไป
  2. ผู้ที่ชำระเงินแล้วภายในวันที่ 31 พ.ค. 2561 ซึ่งยังไม่ได้ลงทะเบียนในเวบไซต์ กรุณาลงทะเบียนเพื่อทำการออกใบเสร็จรับเงินตามข้อมูลส่วนตัวของท่านต่อไป ส่วนผู้ที่ยังไม่ส่งหลักฐานการชำระเงิน กรุณาส่งหลักฐานมาได้ 3 ช่องทาง คือ แฟกส์ อีเมล และไลน์์
  3. ผู้ส่งผลงานกรุณาตรวจสอบระบบ เนื่องจากผู้ประสานงานได้ส่งเอกสารแจ้งการแก้ไขผลงานแล้ว และโปรดดำเนินการแก้ไขพร้อมส่งบทความที่แก้ไขแล้วกลับมาในระบบภายในวันที่ 11 มิ.ย. 61 ต่อไป

การนำเสนอ

  1. ผู้เสนอผลงานภาคบรรยายที่ผ่านการพิจารณาจะต้องเตรียมสื่อการนำเสนอในรูปแบบ PowerPoint presentation (ขอความร่วมมือในการใช้เวอร์ชัน 97-2003) หรือ PDF ต้องมาถึงห้องนำเสนอผลงานภาคบรรยายก่อนเวลา 12.00 น. เพื่อจัดเก็บสื่อการนำเสนอลงในคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบไฟล์ที่ใช้นำเสนอและเตรียมอุปกรณ์
  2. ผู้เสนอผลงานภาคโปสเตอร์ที่ผ่านการพิจารณาจะต้องมาติดตั้งแผ่นโปสเตอร์ ในวันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 7.00 - 9.00 น. บนบอร์ดที่จัดไว้ให้ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม (มีทีมงานติดตั้งให้ ผู้เสนอผลงานไม่ต้องเตรียมวัสดุในการติด) และเก็บโปสเตอร์กลับ เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป