ติดต่อทีมงาน 02-561-3480 ต่อ 1 มือถือ 084-658-3937 tncp2018@gmail.com, LINE ID : TNCP2018

กำหนดการต่างๆ (Timeline) 

วัน-เวลา

กำหนดการ

วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2561

เปิดลงทะเบียนแบบล่วงหน้า (Early Bird)

1 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2561

เปิดลงทะเบียนปกติ  (Standard)    

 

31 พฤษภาคม 2561

(ขยายเวลาจากเดิม 15 พ.ค.61)

 

 

วันสุดท้ายของการส่งผลงานเพื่อขอรับการพิจารณา

ผู้เสนอผลงานภาคบรรยายส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)

ผู้เสนอผลงานภาคโปสเตอร์ส่งบทคัดย่อ (Abstract)

1 มีนาคม - 11 มิถุนายน 2561

  ผู้ส่งบทความปรับแก้ไขผลงาน

6 กรกฎาคม 2561

  การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยา ประจำปี 2561