ติดต่อทีมงาน 02-561-3480 ต่อ 1 มือถือ 084-658-3937 tncp2018@gmail.com, LINE ID : TNCP2018

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยา ประจำปี 2561
หลากหลายอย่างกลมกลืนในมุม (มอง) จิตวิทยา
Thailand National Conference on Psychology (TNCP 2018):
(Harmony Diversity in Psychology Perspective)

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญสำหรับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน รวมถึงเป็นโอกาสที่ดีสำหรับการพัฒนาผู้สอนและผู้เรียนให้มีองค์ความรู้ที่ทันสมัย ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของโลกทางวิชาการ ในปี พ.ศ. 2559 คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ริเริ่มโครงการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยาขึ้น โดยสร้างเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านจิตวิทยาของประเทศไทยอีก 5 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และได้เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดโครงการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยาเป็นครั้งแรก (TNCP 2016) ต่อมาในปี พ.ศ. 2560 ภาควิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดโครงการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยา (TNCP 2017) ด้วยความร่วมแรงร่วมใจจากสถาบันเครือข่าย 5 สถาบัน จากการจัดโครงการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยาทั้งสองครั้งที่ผ่านมา สามารถระดมสมองและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิชาการ และผู้ศึกษาทางจิตวิทยาในทุกแขนง รวมทั้งนักวิชาการในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สำหรับเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมไทยได้เป็นอย่างดี

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยา ประจำปี 2561 <br /> หลากหลายอย่างกลมกลืนในมุม (มอง) จิตวิทยา<br /> Thailand National Conference on Psychology (TNCP 2018):<br /> (Harmony Diversity in Psychology Perspective)

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยา ประจำปี 2561
หลากหลายอย่างกลมกลืนในมุม (มอง) จิตวิทยา
Thailand National Conference on Psychology (TNCP 2018):
(Harmony Diversity in Psychology Perspective) 1. ชื่อโครงการ  การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยา ประจำปี 2561  หลากหลายอย่างกลมกลืนในมุม (มอง) จิตวิทยา Thailand National Conference on Psychology (TNCP 2018): (Harmony Diversity in Psychology Perspective)

 2. ผู้รับผิดชอบโครงการ ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 3. หลักการและเหตุผล

                การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญสำหรับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน รวมถึงเป็นโอกาสที่ดีสำหรับการพัฒนาผู้สอนและผู้เรียนให้มีองค์ความรู้ที่ทันสมัย ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของโลกทางวิชาการ ในปี พ.ศ. 2559 คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ริเริ่มโครงการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยาขึ้น โดยสร้างเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านจิตวิทยาของประเทศไทยอีก 5 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และได้เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดโครงการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยาเป็นครั้งแรก (TNCP 2016) ต่อมาในปี พ.ศ. 2560 ภาควิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดโครงการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยา (TNCP 2017) ด้วยความร่วมแรงร่วมใจจากสถาบันเครือข่าย 5 สถาบัน จากการจัดโครงการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยาทั้งสองครั้งที่ผ่านมา สามารถระดมสมองและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิชาการ และผู้ศึกษาทางจิตวิทยาในทุกแขนง รวมทั้งนักวิชาการในสาขาต่างๆ   ที่เกี่ยวข้อง สำหรับเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมไทยได้เป็นอย่างดี  

               ในปี พ.ศ. 2561 ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยา (TNCP 2018) เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเครือข่ายทางวิชาการของคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับสถาบันการศึกษา และหน่วยงานภายนอก โดยมีหัวข้อว่า “หลากหลายอย่างกลมกลืนในมุม (มอง) จิตวิทยา (Harmony Diversity in Psychology Perspective)” โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ใหม่ๆ ทางจิตวิทยา เพื่อให้ได้แนวคิดในการนำไปปรับใช้กับสภาพสังคมที่มีความหลากหลาย อย่างกลมกลืน รวมถึงเพื่อสร้างเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาทางจิตวิทยาให้มีความยั่งยืนสืบไป

 4. วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์การเรียนรู้ทาง วิชาการด้านจิตวิทยาและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง อันจะนำไปสู่การพัฒนาความรู้ด้านจิตวิทยา

  2. เพื่อสร้างเครือข่ายของผู้ที่เกี่ยวข้องกับวิชาการด้านจิตวิทยา ทั้งในส่วนของสถาบัน อาจารย์ ผู้ปฏิบัติงาน นิสิตนักศึกษา หรือผู้ที่สนใจ ให้เกิดความก้าวหน้าทางศาสตร์ด้านจิตวิทยา

  3. เพื่อเผยแพร่ผลงานและบริการวิชาการของภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 5. เป้าหมาย

  1. ผู้เข้าร่วมโครงการจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วย
   1. คณาจารย์และคณะผู้จัดงาน คณะสังคมศาสตร์ จำนวน 25 คน
   2. นิสิตคณะสังคมศาสตร์ จำนวน 25 คน

  2. ผู้เข้าร่วมโครงการจากสถาบันอื่นและผู้สนใจทั่วไป จำนวน 150 คน

   รวมจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 200 คน

 6. ระยะเวลาดำเนินการ วันที่ 6 กรกฎาคม 2561

 7. สถานที่ดำเนินการ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง ดินแดง กรุงเทพมหานคร                               

 8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  1. ผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์การเรียนรู้ทางวิชาการด้านจิตวิทยาและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง อันจะนำไปสู่การพัฒนาความรู้ด้านจิตวิทยาต่อไป

  2. เป็นการสร้างเครือข่ายของผู้ที่เกี่ยวข้องกับวิชาการด้านจิตวิทยา ทั้งในส่วนของสถาบัน อาจารย์ ผู้ปฏิบัติงาน นิสิตนักศึกษา หรือผู้ที่สนใจ เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าทางศาสตร์ด้านจิตวิทยา

  3. เป็นการเผยแพร่ผลงานและบริการวิชาการของภาควิขาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 9. ประกาศนียบัตร โครงการมีประกาศนียบัตร ลงนามโดย คณบดีคณะสังคมศาสตร์ และหัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 10. หลักสูตร (ผู้รับผิดชอบ) ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


เอกสารเพิ่มเติม

 11. กำหนดการ

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยา ประจำปี 2561
หลากหลายอย่างกลมกลืนในมุม (มอง) จิตวิทยา
Thailand National Conference on Psychology (TNCP 2018):
(Harmony Diversity in Psychology Perspective)6 กรกฎาคม 2561

8.00 – 9.00 น. ลงทะเบียน

9.00 – 9.15 น. พิธีเปิด โดย ดร. จงรัก วัชรินทร์รัตน์
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

9.15 – 10.00 น.

ปาฐกถาพิเศษ โดย ดร. กฤษณพงศ์ กีรติกร

- นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- ประธานกรรมการคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ

  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

10.00 – 10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง

10.15 – 12.00 น.

เสวนาวิชาการ เรื่อง “การพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อความหลากหลายอย่างกลมกลืน”

1. รองศาสตราจารย์ ดร. โสรีช์ โพธิแก้ว

    อาจารย์พิเศษ คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. แพทย์หญิง เบญจพร ตันตสูติ

    จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

    ผู้เขียนเพจ เข็นเด็กขึ้นภูเขา

3. ดร. ณัฏฐา โกมลวาทิน

    ผู้ประกาศข่าวและบรรณาธิการข่าวอาเซียนของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

   

ผู้ดำเนินรายการ รองศาสตราจารย์ ดร. รัตติกรณ์ จงวิศาล 

    อาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

12.30 – 13.00 น. การนำเสนอภาคโปสเตอร์ ช่วงที่ 1

13.00 – 14.30 น. การนำเสนอด้วยวาจา ช่วงที่ 1

14.30 – 14.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

การนำเสนอภาคโปสเตอร์ ช่วงที่ 2

14.45 – 16.30 น. การนำเสนอด้วยวาจา ช่วงที่ 2

16.30 – 17.00 น. ประกาศรางวัลการนำเสนอผลงาน
พิธีปิดและส่งมอบธงเจ้าภาพปีต่อไป

วิทยากร