ติดต่อทีมงาน 02-561-3480 ต่อ 1 มือถือ 084-658-3937 tncp2018@gmail.com, LINE ID : TNCP2018

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยา ประจำปี 2561
หลากหลายอย่างกลมกลืนในมุม (มอง) จิตวิทยา
Thailand National Conference on Psychology (TNCP 2018):
(Harmony Diversity in Psychology Perspective)

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญสำหรับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน รวมถึงเป็นโอกาสที่ดีสำหรับการพัฒนาผู้สอนและผู้เรียนให้มีองค์ความรู้ที่ทันสมัย ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของโลกทางวิชาการ ในปี พ.ศ. 2559 คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ริเริ่มโครงการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยาขึ้น โดยสร้างเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านจิตวิทยาของประเทศไทยอีก 5 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และได้เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดโครงการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยาเป็นครั้งแรก (TNCP 2016) ต่อมาในปี พ.ศ. 2560 ภาควิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดโครงการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยา (TNCP 2017) ด้วยความร่วมแรงร่วมใจจากสถาบันเครือข่าย 5 สถาบัน จากการจัดโครงการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยาทั้งสองครั้งที่ผ่านมา สามารถระดมสมองและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิชาการ และผู้ศึกษาทางจิตวิทยาในทุกแขนง รวมทั้งนักวิชาการในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สำหรับเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมไทยได้เป็นอย่างดี

hands

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

ตั้งแต่วันนี้ - 6 กรกฏาคม 2561

hands

เอกสารเกี่ยวกับประชุมวิชาการ

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

hands

กำหนดการประชุมวิชาการ

วันที่ 6 กรกฎาคม 2561
At The Emerald Hotel BANGKOK, THAILAND

hands

ติดต่อทีมงาน

จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9:00 - 16:00 น.

เข้าสู่ระบบ

ชื่อผู้ใช้งาน (E-Mail)
รหัสผ่านข่าวประชาสัมพันธ์

ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมงาน


ประเภทการเข้าร่วม ประเภทบุคคล

ค่าลงทะเบียน Early Bird

วันนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2561

ค่าลงทะเบียน Standard

1 มิถุนายน 2561 ถึง 6 กรกฎาคม 2561

นำเสนอปากเปล่า หรือ โปสเตอร์ อาจารย์ นักวิชาการ สังกัดภาคีเครือข่าย 1,500 บาท 1,900 บาท
อาจารย์ นักวิชาการ และบุคคลทั่วไป 1,800 บาท 2,200 บาท
นิสิต นักศึกษา 1,200 บาท 1,600 บาท
เข้าร่วมฟัง อาจารย์ นักวิชาการ สังกัดภาคีเครือข่าย 1,300 บาท 1,700 บาท
อาจารย์ นักวิชาการ และบุคคลทั่วไป 1,600 บาท 2,000 บาท
นิสิต นักศึกษา 1,000 บาท 1,400 บาท

**** ขยายเวลาการส่งผลงานถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561**** การชำระค่าลงทะเบียน สามารถโอนเข้าบัญชี​ออมทรัพย์​ ธนาคาร​ไทยพาณิชย์ ​(SCB)

ชื่อบัญชี: TNCP 2018 โดย​ นายถวัลย์​ เนียมทรัพย์/ พ.ต.หญิงพนมพร​ พุ่มจันทร์/ นางพลอยวไล​ ทองรักษ์

เลขบัญชี​: 235-243570-9 

สาขา​มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์​ (บางเขน)

เมื่อท่านได้ทำการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งหลักฐานยืนยันการชำระเงิน

โดยระบุชื่อผู้สมัครและจำนวนเงินที่โอนมาด้วย ผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังนี้

FAX: 02-561-2230

E-MAIL: tncp2018@gmail.com

Line ID: TNCP2018

ผู้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ

256

รายชื่อผู้เข้าร่วมงาน