ผลงานนิสิต

esa-letter.com

การศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study)
นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ปี พ.ศ. 2561

รหัสนิสิต ชื่อ – นามสกุล ชื่อเรื่อง

อาจารย์ที่ปรึกษา

การศึกษาค้นคว้าอิสระหลัก

5914850096 นางสาวนริศรา วงศแสงแก้ว อิทธิพลของภาวะผู้นำความปลอดภัยและพฤติกรรมความปลอดภัยที่มีต่อวัฒนธรรมความปลอดภัยของพนักงานระดับปฏิบัติการ

บริษัท กระเบื้องหลังคาซีแพค จำกัด

ผศ.ดร. ศยามล เอกะกุลานันต์

Download
5914850061 นายปรีชา  เนียมศรี อิทธิพลของบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบและการรับรู้ความสามารถของตนเองในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคที่มีต่อความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคของพนักงานประจำสาขา บริษัทประกันชีวิตแห่งหนึ่ง ผศ.ดร. ศยามล เอกะกุลานันต์
Download
5914850215 นางสาวสมธนา ปัญญาดิลก องค์การแห่งการเรียนรู้ ความยึดมั่นผูกพันในงาน และพฤติกรรม การสร้างสรรค์นวัตกรรมของผู้บริหารระดับต้น กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจในรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง รศ.ดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล  
Download
5914852153 นางสาวกุญชลี ก้อนเครือ สุขภาวะทางจิตวิญญาณ ความยึดมั่นผูกพันในงาน และผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในองค์การของรัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุขแห่งหนึ่ง รศ.ดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล
Download
5914850037 นายเจนภพ สุริยะวงศ์ ภาวะผู้นำแบบผู้รับใช้ จิตวิญญาณในสถานที่ทำงานที่ส่งผลต่อความผาสุกทางจิตของผู้บริหารระดับต้นในโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่ง รศ.ดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล

 

Download
5914850070 นางสาวนนทลี รุจิเรขาสุวรรณ ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำแบบผู้รับใช้ จิตวิญญาณในสถานที่ทำงานและแรงปรารถนาในการทำงานของผู้บริหารระดับต้น มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐแห่งหนึ่ง รศ.ดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล

 

Download
5914850126 นายพันธกานต์ เขียวอิ่ม ภาวะผู้นำแบบผู้รับใช้ จิตวิญญาณในสถานที่ทำงาน และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับต้น ในรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง รศ.ดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล
Download
5914850151 นางสาวมณฑิรา จันทร์ฉาย ต้นทุนทางจิตวิทยา ความยึดมั่นผูกพันในงาน และความสุขในการทำงานของผู้บริหารระดับต้น สายธุรกิจด้านตลาดทุน ในเครือสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง รศ.ดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล

 

Download
5914850231 นางสาวเสาวภา กลวิงค์  อิทธิพลของความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานและความฉลาดทางอารมณ์ที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์แห่งหนึ่ง ผศ.ดร.ศยามล เอกะกุลานันต์
Download
5914850193 นางสาวศศิธร โพธิ   การเห็นคุณค่าในตนเอง การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การและผลการปฏิบัติงานของพนักงานบังคับบัญชา บริษัทไทยบริติช ซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จำกัด (มหาชน) ผศ.ดร.ทิพทินนา สมุทรานนท์
Download
5914850142 นางสาวภัสราภรณ์ เลาหะโชติ ความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน วัฒนธรรมองค์การและความยึดมั่นผูกพันของพนักงานบังคับบัญชาเจเนอเรชันวายบริษัทในเครือเอสซีจี ผศ.ดร.ทิพทินนา สมุทรานนท์
Download
5914850169 นางสาวรัตนวรรณ เรืองจิตต์ อิทธิพลของความมุ่งมั่นด้านความปลอดภัยของผู้บริหารและการรับรู้ความเสี่ยงในการทำงานที่มีต่อพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัท กระเบื้องกระดาษไทย จำกัด ผศ.ดร.ศยามล เอกะกุลานันต์
Download
5914850177 นางสาววรกมล ศรีแก้ว   อิทธิพลของการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การและคุณลักษณะงานที่มีต่อความยึดมั่นผูกพันในงานของพนักงานธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ผศ.ดร.ถวัลย์ เนียมทรัพย์
Download
5914850207 นางสาวศิริลักษณ์  เจริญสุข อิทธิพลของการสื่อสารภายในองค์การและความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานที่มีต่อความยึดมั่นผูกพันของพนักงานในบริษัทเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารแห่งหนึ่ง ผศ.ดร.ถวัลย์ เนียมทรัพย์
Download
5914850223 นางสาวสิริญา อินทร์ฤทธิ์ อิทธิพลของการรับรู้วัฒนธรรมองค์การและคุณภาพชีวิตในการทำงานที่มีต่อความยึดมั่นผูกพันของพนักงานบริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งหนึ่ง ผศ.ดร.ถวัลย์ เนียมทรัพย์
Download
5914850266 นายอานนท์ ตั้งกิตติทรัพย์ อิทธิพลของการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การและความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานที่มีต่อความยึดมั่นผูกพันของพนักงานบริษัทซ่อมตัวถังและสีรถยนต์แห่งหนึ่ง ผศ.ดร.ถวัลย์ เนียมทรัพย์
Download
5914850011 นางสาวกนกอร ชื่นเจริญ อิทธิพลของการสนับสนุนจากองค์การและคุณภาพชีวิตในการทำงานที่มีต่อความยึดมั่นผูกพันของพนักงานโรงงานแปรรูปไก่สดแห่งหน่ึง ผศ.ดร.ศยามล เอกะกุลานันต์
Download
5914852129 นายสันธนะ เจียมจิตรพานิช อิทธิพลของภาวะผู้นำเชิงจิตวิญญาณและบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการในบริษัทธุรกิจพลังงานแห่งหนึ่ง ผศ.ดร.ศยามล เอกะกุลานันต์
Download
5914850100 นายปณต ทองเสฐียร ความเครียดในงาน การรับรู้ความสามารถของตนเองและความผาสุกเชิงอัตวิสัยของพนักงานบริการลูกค้าทางโทรศัพท์ของธนาคารแห่งหนึ่ง ผศ.ดร.ทิพทินนา สมุทรานนท์
Download
5914850134 นางสาวพิมพ์นภัส ชาตเสนีย์ ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนทางจิตวิทยา วัฒนธรรมองค์การ กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของหัวหน้างานระดับต้นในโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่ง ผศ.ดร.ทิพทินนา สมุทรานนท์
Download
5914852145 นางสาวอาภาภรณ์ เกิดสุภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การเปลี่ยนแปลงองค์การและความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคกับความเครียดในการทำงานของพนักงานธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ผศ.ดร.ทิพทินนา สมุทรานนท์
Download