หลักสูตรปริญญาตรี ภาคพิเศษ

ความเป็นมาของหลักสูตร

ภาควิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2507 ปัจจุบันมีทั้งหมด 4 สาขาวิชา ได้แก่

  • สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก
  • สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน
  • สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ
  • สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

ตลอดเวลาที่ผ่านมา ภาควิชาฯสามารถผลิตบัณฑิตจิตวิทยาปีละประมาณ 80 คน แต่จำนวนบัณฑิตที่ผลิตได้ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของบุคลากรด้านสุขภาพจิตของสังคมไทย ภาควิชาจิตวิทยาจึงเล็งเห็นถึงความจำเป็นในการเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยา ภาคพิเศษ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมในด้านบุคลากรที่มีความรู้ด้านจิตวิทยา เพื่อเป็นนักวิชาชีพด้านจิตวิทยาและเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนผู้สนใจศึกษาในสาขาวิชาจิตวิทยา

สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก

ศึกษาเกี่ยวกับการช่วยเหลือบุคคลที่มีสุขภาพจิตผิดปกติให้คืนสู่สภาพจิตใจที่สมบูรณ์และปรับตัวเข้ากับสังคมด้วยความสุข โดยเนื้อหาของการศึกษาจะประกอบด้วยการตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยา การบำบัดทางจิตวิทยา และการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิต

แนวทางการประกอบอาชีพ

ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถทำงานในหน่วยงานให้บริการด้านจิตเวช และสุขภาพจิต ทั้งภาครัฐและเอกชนในตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก

*ต้องเข้าอบรมหลักสูตรฝึกอบรมเฉพาะทาง (internship) จัดโดยคณะกรรมการวิชาชีพสาขาจิตวิทยาคลินิก อย่างน้อยเป็นเวลา 6 เดือน เพื่อสอบใบประกอบโรคศิลปะ

สาขาจิตวิทยาพัฒนาการ

ศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการของมนุษย์ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา วัยเด็ก วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ จนถึงวัยชรา ตลอดจนการเตรียมตัวตาย และการเสริมสร้างพัฒนาการของบุคคลทุกช่วงวัย

แนวทางการประกอบอาชีพ

ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถเข้าทำงานในหน่วยงานของรัฐและเอกชนในตำแหน่งนักจิตวิทยาของศูนย์พัฒนาเด็กและเยาวชนในโรงเรียน หรือผู้วางแผนจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคคลทุกช่วงวัย

สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ในการทำงานในองค์การทั้งภาครัฐและเอกชน ปัจจัยทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน การสรรหา การคัดเลือก การพัฒนา และการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ

แนวทางการประกอบอาชีพ

ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถทำงานในตำแหน่งนักจิตวิทยาอุตสาหกรรมในองค์การทั้งภาครัฐและเอกชน หรือทำงานด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ

สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน

ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคลในชุมชน กลวิธีต่างๆในการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต ปัจจัยต่างๆที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน

แนวทางการประกอบอาชีพ

ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพในหน่วยงานของรัฐและเอกชนในตำแหน่งนักจิตวิทยา อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักฝึกอบรม หรือตำแหน่งงานด้านมวลชนสัมพันธ์

คณะกรรมการ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อรพิน สถิรมน ประธานกรรมการดำเนินงานฯ

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทิพย์วัลย์ สุรินยา กรรมการฯ

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทิพทินนา สมุทรานนท์ กรรมการฯ

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. ถวัลย์ เนียมทรัพย์ กรรมการฯ

5. อาจารย์ดร.รัก ชุณหกาญจน์ กรรมการฯ

6. อาจารย์นฤมล เพ็ชรทิพย์ กรรมการฯ

7. อาจารย์เอื้ออนุช ถนอมวงษ์ กรรมการและเลขานุการฯ

โครงสร้างหลักสูตร

นิสิตที่เรียนสำเร็จและได้รับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตจะต้องได้รับแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.00 และต้องเรียนวิชาต่างๆรวมแล้วไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต

ประกอบด้วย:

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

2. กลุ่มวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 98 หน่วยกิต

3. วิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

นิสิตต้องเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยจำนวน 50 ชั่วโมงกิจกรรม

ระยะเวลาที่ศึกษา หลักสูตร 4 ปี

จำนวนนิสิตที่รับเข้าศึกษา
จำนวนประมาณ 100 คน สาขาวิชาละ 25 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร
ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าที่มีคะแนนวัดความรู้ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.25

องค์ประกอบและค่าน้ำหนักร้อยละของกลุ่มสาขาวิชา
หมวดกลุ่มที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ

ผลการเรียนเฉลี่ย 6 ภาคเรียน ม.4-ม.6 20%
คะแนน O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้ 30%

ได้แก่วิชา 01 ภาษาไทย
02 สังคมศึกษา
03 ภาษาอังกฤษ
04 คณิตศาสตร์
05 วิทยาศาสตร์
06 สุขศึกษาและพละ

คะแนน GAT 85 ความถนัดทั่วไป 10%
คะแนน PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ 10%
คะแนน PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 30%

 

กำหนดการรับสมัครในแต่ละภาคการศึกษาจะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์และ
Facebook : จิตวิทยา ม.เกษตร ภาคพิเศษ 

 

ทุนการศึกษานิสิตขาดแคลนทุนทรัพย์

เงื่อนไขการรับทุน

1. เป็นนิสิตในโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา ภาคพิเศษ ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมไม่ต่ำกว่า 2.25

2. การให้ทุนการศึกษาไม่ใช่การให้เปล่า นิสิตที่ได้รับทุนจะต้องช่วยปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยอาจารย์ หรือตามลักษณธะงานที่คณะกรรมการฯ กำหนด เป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 60 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา

3. หากปรากฏในภายหลังว่าข้อมูลที่นิสิตแจ้งต่อคณะกรรมการฯ เป็นข้อมูลที่ไม่ตรงตามความเป็นจริง คณะกรรมการฯ จะพิจารณาเพิกถอนสิทธิในการได้รับทุน

4. ข้อมูลเกี่ยวกับ ความประพฤติ และการช่วยเหลืองานนั้นจะถูกนำมาใช้เพื่อประกอบการพิจารณาให้ทุนการศึกษาในปีการศึกษาถัดไป

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

1. ใบสมัครเพื่อขอรับทุน

2. รูปถ่ายหน้าตรงซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

3. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา

4. สำเนาบัตรนิสิต สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของนิสิต

5. แผนที่ที่ตั้ง และภาพถ่ายที่อยู่อาศัยที่เป็นภูมิลำเนาของนิสิต

6. เอกสารประกอบอื่นๆ ที่ยืนยันข้อเท็จจริงที่นิสิตอ้างอิง (ถ้ามี) เช่น สำเนาโฉนดที่ดิน สำเนาสัญญาเช่าที่ดินทำกิน สำเนาสัญญากู้ยืม สำเนาหนังสือทวงถาม ฯลฯ

ทั้งนี้สำเนาเอกสารทุกฉบับให้รับรองสำเนา

ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคการศึกษาละ 36,500 บาท

ประกอบด้วย:
ค่าธรรมเนียมพิเศษคณะฯ 5,000 บาท
ค่าบำรุงมหาวิทยาลัยฯ 3,700 บาท
ค่าลงทะเบียนแบบเหมาจ่าย 25,000 บาท
ค่าธรรมเนียมพิเศษโครงการฯ 1,300 บาท
ค่าธรรมเนียมพิเศษภาควิชาฯ 1,500 บาท
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูร้อน 12,000 บาท

คำร้องขอลงทะเบียนเรียน
KU1 : แบบฟอร์มลงทะเบียนเรียน
KU3 : แบบขอเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนเรียน
1. คำร้องขอเอกสารการศึกษา สำหรับนิสิตปริญญาตรี
– ใบรับรองการเรียนครบหลักสูตร
– ใบรับรองฐานะการศึกษา
– ใบอนุมัติปริญญา
– Transcript (อังกฤษ)
– Transcript (เทียบโอนรายวิชา)
– หนังสือนำ (อังกฤษ)
– ใบแทนปริญญาบัตร
– คำอธิบายรายวิชา
2. แบบขอทำบัตรประจำตัวนิสิต
3. คำร้องทั่วไป
4. ใบขอลาพักการศึกษา
5. ใบขอลาออก

ติดต่อ

ศูนย์จัดการศึกษาโครงการภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ อาคาร3 ชั้น 1

โทร 02-5613480 ต่อ 901-903

Facebook: จิตวิทยา ม.เกษตร ภาคพิเศษ