5914850151t(มณฑิรา)

DescriptionPreviewVersions
5914850151 นางสาวมณฑิรา จันทร์ฉาย ต้นทุนทางจิตวิทยา ความยึดมั่นผูกพันในงาน และความสุขในการทำงานของผู้บริหารระดับต้น สายธุรกิจด้านตลาดทุน ในเครือสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง รศ.ดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล

 

Leave a Reply