5914850126t(พันธกานต์)

DescriptionPreviewVersions
5914850126 นายพันธกานต์ เขียวอิ่ม ภาวะผู้นำแบบผู้รับใช้ จิตวิญญาณในสถานที่ทำงาน และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับต้น ในรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง รศ.ดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *