5914850070t(นนทลี)

DescriptionPreviewVersions
5914850070 นางสาวนนทลี รุจิเรขาสุวรรณ ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำแบบผู้รับใช้ จิตวิญญาณในสถานที่ทำงานและแรงปรารถนาในการทำงานของผู้บริหารระดับต้น มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐแห่งหนึ่ง รศ.ดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล

 

Leave a Reply