5914850037t(เจนภพ)

Download

- Stars (0)

Last Updated: 26-07-2018 12:41

DescriptionPreviewVersions
5914850037 นายเจนภพ สุริยะวงศ์ ภาวะผู้นำแบบผู้รับใช้ จิตวิญญาณในสถานที่ทำงานที่ส่งผลต่อความผาสุกทางจิตของผู้บริหารระดับต้นในโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่ง รศ.ดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล

 

Leave a Reply