อิทธิพลของภาวะผู้นาความปลอดภัย และพฤติกรรมความปลอดภัยที่มีต่อวัฒนธรรมความปลอดภัยของพนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัท กระเบื้องหลังคาซีแพค จำกัด

DescriptionPreviewVersions
รหัสนิสิต ชื่อ – นามสกุล ชื่อเรื่อง

อาจารย์ที่ปรึกษา

การศึกษาค้นคว้าอิสระหลัก

5914850096 นางสาวนริศรา วงศแสงแก้ว อิทธิพลของภาวะผู้นำความปลอดภัยและพฤติกรรมความปลอดภัยที่มีต่อวัฒนธรรมความปลอดภัยของพนักงานระดับปฏิบัติการ

บริษัท กระเบื้องหลังคาซีแพค จำกัด

ผศ.ดร. ศยามล เอกะกุลานันต์

Leave a Reply