ความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน วัฒนธรรมองค์การและความยึดมั่นผูกพันของพนักงานบังคับบัญชาเจเนอเรชันวาย บริษัทในเครือเอสซีจี

DescriptionPreviewVersions
5914850142 นางสาวภัสราภรณ์ เลาหะโชติ ความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน วัฒนธรรมองค์การและความยึดมั่นผูกพันของพนักงานบังคับบัญชาเจเนอเรชันวายบริษัทในเครือเอสซีจี ผศ.ดร.ทิพทินนา สมุทรานนท์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *