กิจกรรม Group Dynamics ประจําปี การศึกษา 2560
เสร็จสิ้นไปอีกรุ่นหนึ่งแล้วนะคะ สําหรับกิจกรรม Group Dynamics ประจําปี การศึกษา 2560 ซึ่งปี นี้จัดขึ้นที่ไมด้า รีสอร์ท จ. กาญจนบุรี เป็ นอีกปี ที่กิจกรรมได้ช่วยทําให้นิสิตได้รู้จักตนเอง และเพื่อนๆ ร่วมภาควิชามากขึ้น 3 วัน 2 คืนที่ผ่านมาจึงเต็มไป ด้วยสาระและความสนุกสนาน เชื่อว่ากลับมาแล้วต้องคิดถึง บรรยากาศดีๆ เหล่านั้นแน่นอน #GroupDynamics2017 #Psy42 (more…)
Read More