การประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรปี การศึกษา 2559
การประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรปี การศึกษา 2559 ได้ผ่านพ้นไปเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 (more…)
Read More
อย่าปล่อยให้ “สมาร์ทโฟน” กลายเป็นภัยต่อลูกหลานของคุณ
อย่าปล่อยให้ “สมาร์ทโฟน” กลายเป็ นภัยต่อลูกหลานของคุณ อ.ดร. รัก ชุณหกาญจน์ได้ความเห็นเกี่ยวกับภัยจากการ ใช้สมาร์ทโฟน ในผู้จัดการรายวัน 360 ฉบับวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 (more…)
Read More
ไหว้ครู ภาควิชาจิตวิทยา ประจําปี การศึกษา 2560
24 สิงหาคม 2560 ไหว้ครู ภาควิชาจิตวิทยา ประจําปี การศึกษา 2560 กิจกรรมวันไหว้ครู ภาควิชาจิตวิทยา ประจําปี การศึกษา 2560 เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 4 คณะสังคมศาสตร์
Read More