อ. เอื้ออนุช ถนอมวงษ์

อาจารย์

uea-anut-tanomwong

การศึกษา

วท.บ (จิตวิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543
วท.ม. (จิตวิทยาคลินิก) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2548

งานแต่งเรียบเรียง
  • การมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของเยาวชน ปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมา”(อยู่ระหว่างดำเนินการ)
  • พฤติกรรมการสูบบุหรี่ และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสูบบุหรี่ ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผลงานวิจัย
  • โครงการวิจัยและประเมินผล หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554) , 2557

วิชาที่สอน

จิตวิทยาเพื่อชีวิตสมัยใหม่ (01459101)
จิตวิทยาทั่วไป (01459111)
สรีรจิตวิทยา (01459222)
จิตวิทยาคลินิกเบื้องต้น (01459241)
จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสำหรับจิตวิทยาคลินิก (01459243)
การตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิก I (01459441)
ประสาทจิตวิทยา (01459444)
สัมมนา (01459497)
ปัญหาพิเศษ (01459498)
การฝึกงาน (01459499)

ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์ 3 ชั้น 3 อาคาร 2 ห้อง 308

โทร 02-561-3480 ต่อ 723

fsocant@ku.ac.th