ผศ.ดร.ทิพย์วัลย์ สุรินยา

หัวหน้าสาขาจิตวิทยาชุมชน

การศึกษา

 • วท.ม. (เกียรตินิยม อันดับสอง) (จิตวิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2523
 • วท.ม. (จิตวิทยาคลินิก) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2525
 • M.A. (Interdisciplinary Study)Oregon State University, U.S.A., 2540
 • Ph.D (Family Resource Management), Oregon StateUniversity,U.S.A., 2543

งานแต่งเรียบเรียง
 • สรีรจิตวิทยา
ผลงานวิจัย
 • การทำหน้าที่ของครอบครัว บุคลิกภาพ การเห็นคุณค่าในตนเอง และพฤติกรรมการช่วยเหลือของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, 2555
 • การเสริมสร้างพลัง ความเครียดจากการตั้งครรภ์และการดูแลบุตร และพฤติกรรมการดูแลตนเองหลังคลอดของมารดาวัยรุ่นในโรงพยาบาลสังกัด กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร, 2555 การยอมรับตนเองสัมพันธภาพใน ครอบครัวการมีส่วนร่วมในชุมชนกับ คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเคหะชุมชน ดินแดงกรุงเทพมหานคร, 2556
 • ทัศนคติต่องานพัฒนาชุมชน การเสริมสร้างพลังชุมชน และผลการปฏิบัติงานอาสาสมัครพัฒนาชุมชนในชุมชนคลองเตย, 2556
 • การมองโลกในแง่ดี การเสริมสร้างพลังสุขภาพและการเข้าถึงบริการสุขภาพกับคุณภาพชีวิตของพนักงานรถไฟเขตธนบุรีกรุงเทพฯ, 2557
 • ความเชื่อด้านสุขภาพ การรับรู้ความสามารถของตนเอง รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสตรีนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี, 2557 ความเท่าเทียมในบทบาททางเพศ การสื่อครอบครัวและความพึงพอใจชีวิตสมรสของอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานี, 2557
 • ความผาสุกทางจิตวิญญาณของผู้สูงอายุในศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดงเขตดินแดง จังหวัดกรุงเทพมหานคร จากการตระหนักรู้ในตนเอง การมองโลกในแง่ดี ความพึงพอใจในชีวิต, 2557
 • บทบาททางเพศ การสื่อสารระหว่างคู่สมรส การรับรู้ความสามารถของคนในการเป็นบิดาและคุณภาพชีวิตสมรสของพนักงานไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเขื่อนสิริกิติ์ จ. อุตรดิตถ์, 2557
 • คุณลักษณะที่พึงประสงค์ทางจิตวิทยา ของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2558 การพัฒนาแบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทางจิตวิทยาของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2559

วิชาที่สอน

จิตวิทยาชุมชน (01459231) จิตวิทยาปัญหาครอบครัว (01459236) แบบทดสอบจิตวิทยาในชุมชน (01459337) จิตวิทยาการป้องกันเบื้องต้นและการส่งเสริมสุขภาพ (01459432) สัมมนา (01459497) ปัญหาพิเศษ (01459498) การฝึกงาน (01459499) จิตวิทยาสุขภาพ (01474581) ระเบียบวิธีวิจัยทางจิตวิทยาชุมชน (01474591)

ติดต่อ

โทร 02-561-3480 ต่อ 322

fsoctvs@ku.ac.th