ผศ.ดร.ทิพทินนา สมุทรานนท์

หัวหน้าสาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

การศึกษา

วท.บ. (จิตวิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2523

M.A. (Industrial & Organizational Psychology) Middle Tennessee State University, U.S.A., 2527

Ph.D. (Development Administration) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2545

  ผลงานวิจัย
  • การสนับสนุนทางสังคม ความขัดแย้งระหว่างการทำงานกับครอบครัวและความเครียดของพนักงาน: ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) กลุ่มธุรกิจสาขาภาคตะวันออก, 2555

  • บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ การรับรู้ความเสี่ยง ตามแบบแผนความเชื่อด้าน                               สุขภาพกับพฤติกรรมการขับขี่ปลอดภัยของพนักงานขับรถโดยสาร: กรณีศึกษา

    เฉพาะบริษัทรถโดยสารเอกชนแห่งหนึ่ง, 2555

  • ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาตนเองของ พนักงานบริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด, 2555

  • สมรรถนะการเห็นคุณค่าในตนเองที่มี พื้นฐานจากองค์การ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัทสื่อสารโทรคมนาคมแห่งหนึ่ง, 2555 

  • การรับรู้วัฒนธรรมองค์การ คุณภาพชีวิตการทำงาน ความเครียดกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานขายทางโทรศัพท์ในบริษัทประกันภัยแห่งหนึ่ง, 2558

  • การรับรู้วัฒนธรรมองค์การ ทัศนคติต่องาน ความผูกพันต่อองค์การ และพฤติกรรมการทำงานของพนักงานบริษัทผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่ม, 2558

วิชาที่สอน

จิตวิทยาอุตสาหกรรมเบื้องต้น (01459271)

การคัดเลือกในจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (01459377)

จิตวิทยาความขัดแย้งและการประนีประนอม (01459379)

จิตวิทยาการทำงาน (01459473)

เรื่องเฉพาะทางจิตวิทยา (01459496)

ปัญหาพิเศษ (01459498)

การฝึกงาน (01459499)

ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์ 3 ชั้น 3 อาคาร 2 ห้อง 313

โทร 02-561-3480 ต่อ 720 หรือ 443

fsoctns@ku.ac.th