ผศ.ดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน

อาจารย์

การศึกษา

ศษ.บ. (สุขศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2532
กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนว),มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2541
กศ.ด. (จิตวิทยาการให้คำปรึกษา)มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2548

งานแต่งเรียบเรียง
  • การแนะแนวกับคุณภาพชีวิต: หน่วยที่ 8 ทักษะชีวิตกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต, 2558
  • การพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรต่อผู้สูงอายุ, 2559
ผลงานวิจัย
  • ความฉลาดทางสังคม และพฤติกรรมเอื้อต่อสังคมของนิสิตคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2558
  • คุณลักษณะที่พึงประสงค์ทางจิตวิทยาของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2558
  • การพัฒนาแบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทางจิตวิทยาของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2559

วิชาที่สอน

จิตวิทยาทั่วไป (01459111)
สุขภาพจิต (01459232)
จิตวิทยาการแนะแนว (01459331)
จิตวิทยาการปรับพฤติกรรม (01459332)
จิตวิทยาการให้คำปรึกษา (01459333)
จิตวิทยาการให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม (01459435) จิตวิทยาครอบครัว (01474583)
จิตวิทยาการให้คำปรึกษาในชุมชน (01474523)

ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์ 1 ชั้น 3 อาคาร 2 ห้อง 301

โทร 02-561-3480 ต่อ 718

fsoctpw@ku.ac.th