นางสาวเสาวภา ณ นคร

เจ้าหน้าที่ประจำโครงการปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ภาคพิเศษ