อ.ดร.รัก ชุณหกาญจน์

หัวหน้าสาขาจิตวิทยาพัฒนาการ

ruck-chunhakarn

การศึกษา

ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม, 2536 กศ.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2544 กศ.ด. (จิตวิทยาการให้คำปรึกษา), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2556

งานแต่งเรียบเรียง
  • วิธีการศึกษาเด็ก, 2555
  • จิตวิทยาเด็กเกเร, 2556
  • เอกสารประกอบการสอน วิชา จิตวิทยาเด็ก, 2557
  • จิตวิทยาผู้ชาย, 2557
  • สุขภาพเพื่อชีวิต บทที่ 3 พัฒนาการแห่งชีวิต, 2557
  • บทความวิชาการ “ การให้อภัย : วิถีปล่อยวางแนวทางสร้างสุขมุมคิดเชิงจิตวิทยา”. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการเครือข่ายประวัติศาสตร์ มานุษยวิทยาและสังคมวิทยาภาคใต้ ครั้งที่ 2. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี.2559
ผลงานวิจัย
  • โครงการวิจัยและประเมินผล หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554), 2557
  • รัก ชุณหกาญจน์ และธนรัตน์ ทรงสมบูรณ์. 2558. การพัฒนาเครื่องมือตรวจวัดพัฒนาการสำหรับวัยเด็กตอนต้น

วิชาที่สอน

จิตวิทยาเด็ก (01459262) จิตวิทยาพัฒนาการทางภาษา (01459265) วิธีการศึกษาเด็ก (01459361) จิตวิทยาเด็กเกเร (01459461) สัมมนา (01459497) ปัญหาพิเศษ (01459498) การฝึกงาน (01459499)

ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์ 4 ชั้น 3 อาคาร 2 ห้อง 320

โทร 02-561-3480 ต่อ 735

ruck_chun@hotmail.com