ผศ. ดร. อรพิน สถิรมน

หัวหน้าสาขาจิตวิทยาคลินิก

การศึกษา

วท.บ (จิตวิทยา) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยรามคำแหง วท.ม. (จิตวิทยาคลินิก) มหาวิทยาลัยมหิดล Ph.D. (Counselling Psychology) University of Alberta, Canada

ผลงานวิจัย Enhancing Flourish: The Role of Religiosity and Happiness among University Students in Korea and Thailand., 2558

วิชาที่สอน

จิตวิทยาทั่วไป (01459111) จิตวิทยาประยุกต์ (01459427) แนวความคิดทางจิตวิทยา (01459324) จิตบำบัด (01459443) จิตเภสัชวิทยา (01459445) พฤติกรรมบำบัด (01459446) การให้การปรึกษาคู่สมรสและครอบครัว (01459448) สัมมนา (01459497) ปัญหาพิเศษ (01459498) การฝึกงาน (01459499)

ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์ 4 ชั้น 3 อาคาร 2 ห้อง 321

โทร 02-561-3480 ต่อ 716

fsocops@ku.ac.th