อ. นรุตม์ พรประสิทธิ์

อาจารย์

P1440702

การศึกษา

วท.บ. (จิตวิทยา) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2547 ศศ.ม. (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553

ผลงานวิจัย
  • Predicting intention to offer healthy foods to Buddhist monks in Thailand using the theory of planned behavior, self-efficacy, and prosocial motivations., 2556
  • อิทธิพลของเจตคติต่อเพศชายแบบแยกขั้วที่มีต่อการกระทำเพื่อกลุ่มของผู้หญิง: บทบาทการเป็นตัวแปรส่งผ่านของการรับรู้เกี่ยวกับบทบาททางเพศ, 2559
รางวัลและเกียรติยศ
  • รางวัลชมเชย บทความวิจัยด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2559 ระดับชาติ สาขาพัฒนาสังคม (สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์)

วิชาที่สอน

จิตวิทยาเพื่อชีวิตสมัยใหม่ (01459101) จิตวิทยาทั่วไป (01459111) จิตวิทยาความสัมพันธ์ของมนุษย์ (01459233) จิตวิทยาการปรับตัวของมนุษย์ (01459335) พฤติกรรมผิดปกติในเด็กและเยาวชน (01459434) สัมมนา (01459497) ปัญหาพิเศษ (01459498) การฝึกงาน (01459499)

ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์ 2 ชั้น 3 อาคาร 2 ห้อง 304

โทร 02-561-3480

E-Mail: narut.po@ku.th