image_pdfimage_print

ยินดีต้อนรับสู่

ภาควิชาจิตวิทยา

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สารจากหัวหน้าภาควิชา

ทุกวันนี้ศาสตร์ทางจิตวิทยานับว่ามีความสำคัญอย่างมากต่อการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน ยิ่งในยุคที่สังคมเต็มไปด้วยการแข่งขันและปัญหาใหม่ๆ ที่ท้าทายพวกเราอยู่เสมอ นอกจากสุขภาพกายแล้ว สุขภาพจิตก็มีความสำคัญไม่แพ้กันที่จะทำให้คนๆ หนึ่งเติบโตและพัฒนาได้อย่างสมบูรณ์ การเรียนทางด้านจิตวิทยาจึงไม่ใช่เพียงแค่การนำความรู้ไปประกอบอาชีพ แต่ยังเป็นการพัฒนาตนเองจากภายใน เป็นการเรียนเพื่อเข้าใจและพัฒนาศักยภาพของตนเอง ก่อนที่จะนำความรู้นั้นไปพัฒนาคนอื่นต่อไปในอนาคต

สำหรับภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นั้นประกอบด้วย 4 สาขาวิชา ได้แก่ จิตวิทยาคลินิก จิตวิทยาชุมชน จิตวิทยาพัฒนาการ และจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ซึ่งทั้ง 4 สาขาจะได้รับการวางรากฐานทางด้านแนวคิดและเนื้อหาทางด้านจิตวิทยาที่เข้มข้นเช่นเดียวกัน ก่อนที่จะนำความรู้นั้นไปประยุกต์ใช้เฉพาะทางตามความเชี่ยวชาญของแต่ละสาขา โดยตลอดระยะเวลากว่า 40 ปีที่ผ่านมา ภาควิชาจิตวิทยาได้ผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิตจิตวิทยาออกไปรับใช้สังคมจำนวนมาก นำมาซึ่งความภาคภูมิใจให้กับภาควิชาจวบจนถึงปัจจุบัน ซึ่งภาควิชาก็ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างนักจิตวิทยาที่มีคุณภาพต่อไป เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพจิตของคนไทยอย่างยั่งยืน

ผศ.ดร. ถวัลย์ เนียมทรัพย์

หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา

ภาควิชาจิตวิทยา

สาขาวิชา

สาขาจิตวิทยาคลินิก
(Clinical Psychology)

ศึกษาเกี่ยวกับการช่วยเหลือบุคคลที่มีสุขภาพจิตผิดปกติให้คืนสู่สภาพจิตใจที่สมบูรณ์และปรับตัวเข้ากับสังคมด้วยความสุข โดยเนื้อหาของการศึกษาจะประกอบด้วยการตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยา การบำบัดทางจิตวิทยาและการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิต

สาขาจิตวิทยาชุมชน
(Community Psychology)

ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคลในชุมชน กลวิธีต่างๆ ในการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพกายและจิตใจ ปัจจัยต่างๆ ที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน

สาขาจิตวิทยาพัฒนาการ
(Developmental Psychology)

ศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการของมนุษย์ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา วัยเด็ก วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่จนถึงวัยชรา ตลอดจนการเตรียมตัวตาย และการส่งเสริมพัฒนาการของบุคคลทุกช่วงวัย

สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
(Industrial and Organizational Psychology)

ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ในการทำงานในองค์การทั้งภาครัฐและเอกชน ปัจจัยทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน การสรรหา การคัดเลือก การพัฒนาและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ

โครงการวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยา ภาคพิเศษ*
หลักสูตรและผู้สอนคนเดียวกับภาคปกติ มีทั้งเวลาทำการ (8.30-16.30 น.) และนอกเวลาทำการ (16.30-20.00 น.) รายละเอียดการสมัคร online การเข้าศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา

*รายละเอียดต่าง ๆอาจมีการเปลี่ยนแปลง

เพิ่มเติม

ลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสารจากภาควิชาจิตวิทยา โดยกรอกอีเมล์ของท่านด้านล่าง

รับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

 

สมัครแอดมิชชั่น

สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับแอดมิชชั่น, โควต้าต่างๆ,
และโครงการผู้มีความสามารถทางการศึกษา (นักเรียนดี) ได้แล้ววันนี้

เพิ่มเติม

ความเคลื่อนไหวล่าสุดของ

ภาควิชาจิตวิทยา

การนำเสนอผลงานวิชาการของนิสิตจิตวิทยา ในการประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564

การนำเสนอผลงานวิชาการของนิสิตจิตวิทยา ในการประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564

การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3 วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์...
Read More
การนำเสนอผลงานวิชาการของนิสิตจิตวิทยา ในการประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

การนำเสนอผลงานวิชาการของนิสิตจิตวิทยา ในการประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

ขอเชิญรับฟังการนำเสนอผลงานวิชาการของนิสิตจิตวิทยา ในการประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผ่านทาง Youtube channel: HUSO...
Read More
Skip to toolbar